Fråga 2022/23:354 Hyvling av arbetstid

av Johanna Haraldsson (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Ofrivillig arbetstidsförkortning eller så kallad hyvling är något som förekommit under flera år inom olika branscher, men främst inom handeln. De som får sin arbetstid hyvlad av arbetsgivaren får även se sin inkomst krympa. Klädkedjan H&M har i stället för att säga upp personal för att minska kostnader bestämt sig för att minska arbetstiden för 1 500 anställda i Sverige.

I överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd, som slutits mellan Svenskt Näringsliv och PTK, IF Metall och Svenska kommunalarbetareförbundet, tas frågan om hyvling upp, liksom i förändringarna av lagen om anställningsskydd (LAS) som genomfördes med överenskommelsen som grund. Efter dessa lagändringar regleras nu hyvling till viss del. Tidigare har en arbetsgivare kunnat minska den anställdes arbetstid och lön från den ena dagen till den andra; numera har den anställde rätt till en omställningstid. Arbetsgivaren kan inte heller längre fritt välja vem som ska få sin arbetstid krympt utan måste ta hänsyn till turordningsregler. I partsöverenskommelsen samt i den efterföljande förändrade lagstiftningen slås även fast att heltid ska vara norm. 

När nu H&M bestämt sig för att hyvla sina anställdas arbetstid har många reagerat och menat att regelverket ger otillräckligt skydd för löntagare. Den som får en stor del av sin arbetstid hyvlad kan få svårt att försörja sig själv och sin familj. Det finns exempel på anställda som fått ”erbjudanden” om en anställning med enbart fem timmar i veckan, något som helt uppenbart inte går att försörja sig på.

När förändringarna i fråga om heltid och hyvling genomfördes var intentionen ökad trygghet och fler heltidsanställningar. Men det som just nu pågår inom handeln driver utvecklingen i helt fel riktning, med ökad otrygghet, fler deltider och människor som trots att de arbetar inte kan försörja sig själva.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att komma åt problemet med hyvling av arbetstid?