Fråga 2022/23:348 Skyddsombudens roll

av Isak From (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Under hösten kom det oroande signaler från fackföreningsrörelsen om att Arbetsmiljöverket tolkar arbetsmiljölagen på ett nytt sätt som riskerar att ändra tillämpningen av arbetsmiljölagen och minska skyddsombudens möjlighet att agera på arbetsplatsen.

Ett dokument som kallas Rättslig utredning av skyddsombudens roll har skapat oro på många arbetsplatser. Dokumentet togs fram i samband med myndighetens framtagande av nya föreskrifter om arbetsanpassning. I dokumentet dras slutsatsen att skyddsombud inte ska kunna företräda enskilda arbetstagare på arbetsplatsen. Detta går tvärtemot rådande praxis för hur arbetsmiljölagen hittills har tillämpats, vilket leder till osäkerhet när det gäller skyddsombudens uppdrag och möjlighet att verka på arbetsplatserna.

Där framgår att myndighetens syn på skyddsombud är att de alltid företräder en grupp, och därmed saknar rättsligt stöd att representera en individ.

Nu kommer nya signaler från bland annat LO-facket Byggnads om att Arbetsmiljöverket i sina tolkningsföreskrifter fortsätter att använda tolkningen att skyddsombud inte får företräda individer. Det vill säga, har du varit sjukskriven och ska in på möte om hur du ska komma tillbaka till jobbet har en enskild arbetstagare ingen rätt att ha med ett skyddsombud. Inte heller om arbetstagaren upplever hot eller mobbning.

Dessutom har stora arbetsplatser som Polismyndigheten börjat använda sig av Arbetsmiljöverkets nya tolkning av arbetsmiljölagen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vita några åtgärder kopplat till skyddsombudens rätt och möjlighet att företräda enskilda arbetstagare i frågor som rör individuell arbetsanpassning i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga ska kunna utföra sitt vanliga arbete, fortsätta arbeta, eller återgå i arbetet efter sjukskrivning, och vilka åtgärder rör det sig om i så fall?