Fråga 2022/23:341 Vattenfalls styrning

av Marianne Fundahn (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

I Tidöavtalet kan man läsa att Vattenfall omedelbart ska påbörja planering av ny kärnkraft vid Ringhals eller andra lämpliga platser. Det står också i Tidöavtalet om en ny styrning av Vattenfall, bland annat genom en ny statsrådsgrupp med delaktighet av tjänstemän. Gruppen ska få i uppdrag att styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i utbyggnaden av planerbar fossilfri elproduktion med bland annat direktiv för ny kärnkraft. 

Vattenfall finns på en konkurrensutsatt marknad och är affärsdrivande. Aktiebolagslagen bestämmelser i 8 kap. 4 § "Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter" och 7 kap. 1 §, "Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman" gäller för Vattenfall.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Har ministern för avsikt att ändra villkoren för Vattenfall så att bolaget inte ska vara affärsdrivande och hur överensstämmer det i så fall med aktiebolagslagens regler om styrelsens och bolagsstämmans uppgifter och ansvar?