Fråga 2022/23:340 Underhållet av landets nationalparker

av Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

 

Regeringen har aviserat kraftiga nedskärningar i miljöbudgeten, och två av de stora posterna vad gäller skydd och skötsel av värdefull natur får betydliga nedskärningar. Dessa anslag är nyckelfinansieringar från statens sida vad gäller att skydda den biologiska mångfalden, och nedskärningarna kommer innebära att arbetat bromsas. Med färre områden som kan skyddas och minskade medel för att kompensera markägare finns det nu stor risk att fler väljer att avverka trots områdenas betydelse för den biologiska mångfalden.

Utöver detta innebär de minskade anslagen att möjligheterna till underhåll av landets befintliga naturreservat blir sämre, och flera länsstyrelser behöver nu se över sina avtal med de småföretag som gjort en stor del av arbetet. Förvaltningen av parkerna har upphandlats av länsstyrelserna för att skydda områden från invasiva arter, beakta den biologiska mångfalden och underhålla anläggningar för friluftsliv. Naturvårdsverket beräknar att 1 000 jobb försvinner i samband med nedskärningarna, en dyster utsikt i en stundande lågkonjunktur.  

Småföretag står för en stor del av arbetstillfällena i Sverige, men nu riskerar företag gå i konkurs till följd av regeringens nedskärningar. Läget för svenska företag är redan oroligt, och det är beklagligt att regeringen inte beaktar en stor del av näringslivet som bidrar till en bättre miljö

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Vad avser statsrådet att ta till för åtgärder för att trygga den biologiska mångfalden och underhållet av landets nationalparker och därigenom också stärka landsbygdens näringsliv och skydda jobben?