Fråga 2022/23:338 Regeringens hantering av överklaganden om markupplåtelser

av Isak From (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Copperstone Resources är ett svenskt bolag vars verksamhet fokuserar på gruv- och mineralverksamhet. Ett starkt fokus nu är att återöppna den sedan 1996 stängda Viscariagruvan i Kiruna för kopparutvinning.

Den tidigare Viscariagruvan låg inom det som kallas Viscariaområdet och som är detaljplanelagt som industriområde, avsett för gruvdrift.

Vidare ingår det riksintressen mineral. Fyndighetens nu konstaterade höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar och geografiska placering gör kopparfyndigheten strategiskt viktig. Koppar är en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle.

Copperstone Resources fick markupplåtelse av Länsstyrelsen i Norrbotten den 20 juni 2022. Dessutom har bolaget sedan tidigare tre lagakraftvunna bearbetningskoncessioner som ger rätt och möjligheter att bryta och förädla malm inom området. Det är ett område som till stor del sedan tidigare är exploaterat för gruvverksamhet av LKAB och Outokumpu.

Upplåtelsen är överklagad av Laevas och Gabna samebyar.

Laevas och Gabna samebyars överklagade den 25 augusti respektive den 23 september Länsstyrelsen i Norrbottens i ärende med diarienummer 613-7355-2022.

Eftersom länsstyrelsens kungörelse skedde den 6 juli 2022, och tiden för överklagande enligt 100 § rennäringslagen börjar löpa från dagen för kungörelse vann beslutet laga kraft den 27 juli 2022, inkom överklagandena försent och borde ha avvisats redan av länsstyrelsen.

Trots det ligger överklagandena på regeringens bord och stoppar allt annat arbete. Till exempel stoppar nämnda överklaganden, som legat ett drygt halvår på regeringen bord, upp den viktiga miljöprövningsprocessen.

Jag vill därför fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Överväger ministern några åtgärder för att berörda parter i närtid ska få besked i nämnda ärende, och i så fall vilka?