Fråga 2022/23:310 Regeringens styrning av myndigheterna på klimatområdet

av Jytte Guteland (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

I rapporten Regeringens styrning av myndigheterna på klimatområdet – en analys av hinder och förslag på lösningar (2022:14) konstaterar Statskontoret att regeringens styrning är alltför kortsiktig och otydlig för att myndigheternas kapacitet att bidra till klimatmålen ska kunna utnyttjas fullt ut. Det saknas också en överblick över genomförda, pågående och beslutade insatser på området.
 
Statskontoret pekar ut en rad åtgärdsförslag, bland annat att regeringen i relevanta myndigheters instruktioner ska ange vilka uppgifter myndigheterna har för att bidra till att klimatmålen nås samt att regeringen ger Klimatpolitiska rådet i uppdrag att ta fram en översikt över samtliga genomförda, pågående och beslutade initiativ på klimatområdet och att hålla den översikten uppdaterad. Statskontoret föreslår också att regeringen ska ge Vinnova i uppdrag att ta fram och upprätthålla en förteckning med aktuell information om vilka bidrag som finns att söka på klimatområdet.
 
Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:


Delar statsrådet Statskontorets bild av vilka förbättringar som behöver göras, och hur avser statsrådet i så fall att följa upp rapporten?