Fråga 2022/23:300 Förenkling och förbättring för småföretagare

av Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I Sverige skapas fyra av fem jobb av små och medelstora företag, vilket ställer höga krav på att det finns fungerande regelverk som inte blir bördor för verksamheten. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsatte en utredning om enklare regler för mikroföretagande och en modernare bokföringslag. Syftet med uppdraget var att stärka svensk konkurrenskraft genom att förenkla för berörda företag och att ge bättre förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

En stor administrativ börda är, framför allt för småföretagen, arkiveringen av kvitton. Enligt bokföringslagen behöver företag arkivera det ursprungliga papperskvittot i sex år. Papperskvittot får förstöras först från och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär att småföretag runt om i landet har lådor fulla med kvitton som de behöver spara för att bedriva en lagenlig verksamhet. 

Ett av syftena med att utredningen tillsattes var att se till att sådana regelverk inte är administrativa bördor för företagare. Den förra regeringen var positiv, i enlighet med utredningens förslag, till att bestämmelsen om överföring av räkenskapsinformation ändras och förbättras samt till att tillåta att fysisk dokumentation överförs till elektronisk form. Förslagen har funnits serverade för regeringen sedan den tillträdde i höstas, och en lagändring hade varit möjlig redan den första januari. I regeringens avtal med Sverigedemokraterna finns det ett uttalat mål att minska den administrativa kostnaden för företag. Därför är det oroande att regeringen inte gått vidare med de förslag som är färdigbehandlade för att ta ett stort steg mot att minska en administrativ börda och kostnad för småföretagen.

I detta allvarliga ekonomiska läge, och utan ett datumbestämt elprisstöd till företagen, hade det varit bra med en lagändring som hade tagit bort åtminstone ett orosmoln för företagarna. Jobb och svensk konkurrenskraft är hotade, och det är dags att regeringen visar handlingskraft.

Därför vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Avser ministern att gå vidare med utredningsförslagen om ändring i bestämmelsen om överföring av räkenskapsinformation samt överföring av fysisk dokumentation till elektronisk form?