Fråga 2022/23:298 Lokalisering av Utbetalningsmyndigheten

av Kristoffer Lindberg (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Den 1 december 2022 fattade regeringen beslut om ett tilläggsdirektiv till utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (dir. 2022:137).

Tidigare regeringsbeslut var att myndigheten skulle lokaliseras till Södertälje. Det nya beslutet innebär att myndigheten i stället ska lokaliseras till ”Stockholmsområdet”. Vi är nog många från andra delar av landet som redan uppfattar Södertälje som Stockholmsområdet, men intressant i anslutning till detta regeringsbeslut är att regeringen 2015 tillsatte en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

Landsbygdskommitténs förslag överlämnades till regeringen i början av 2017. Bland de förslag som lämnades fanns omlokalisering av arbetstillfällen vid statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet samt att när en ny myndighet inrättas ska en lokalisering utanför storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.

Utifrån att regeringen rivit upp beslutet om att den nya myndigheten skulle placeras i Södertälje har nu Bollnäs och Ovanåkers kommuner tillsammans med Region Gävleborg och Arbetsförmedlingen Gävleborg inkommit med en skrivelse till Finansdepartementet och civilministern. I den skrivelsen föreslås, utifrån Landsbygdskommitténs förslag, att placeringen för den nya Utbetalningsmyndigheten ska vara Bollnäs.

I Gävleborgs län ses Landsbygdskommitténs förslag som en historisk möjlighet att skapa ett starkare samhällskontrakt mellan kommun, region och stat. Ett samhällskontrakt som svarar upp mot efterfrågad och behövd tillväxt och samhällsutveckling, där de lokala och regionala aktörerna är beredda att ta sin del av ansvaret. Här finns sedan 2017 ett starkt gemensamt arbete mellan kommunal, regional och statlig nivå där länets samtliga kommuner, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle ingår. Målet är att nå ökad statlig myndighetsnärvaro och därigenom ökad statlig sysselsättning i Gävleborg. Idén är att verka för en myndighetslokalisering till länet med placeringsort Bollnäs. Mitt i Gävleborg, mitt i Sverige. Detta skulle stärka arbetsmarknadsutvecklingen i hela länet och bidra till jämlika villkor i hela landet genom att den statliga närvaron ökas.

Det är ett samlat län som står bakom det arbete som gjorts. I Gävleborg finns en beredskap och en planering att från kommunernas sida leverera sin del i att möjliggöra en statlig myndighetsetablering. Kommunerna har ökat planberedskapen samt möjliggjort för bostadsbyggande och optimerat resandemöjligheterna med fokus på ökad kollektivtrafik. Detta för att skapa optimala förutsättningar för etablering av statliga arbetstillfällen i regionen.

Att öka den statliga närvaron och servicen i hela landet är viktigt för att upprätthålla legitimiteten och förtroendet för våra myndigheter. Det bidrar även till jobb, en hållbar tillväxt och utveckling i hela landet.

Närvaron av statliga myndigheter i olika delar av landet innebär en möjlighet för den lokala och regionala arbetsmarknaden att kunna erbjuda en mångfald av yrken och bidrar till att företag lättare kan finna kvalificerad arbetskraft på orten.

Givet det som anförts ovan samt den skrivelse som skickats till Finansdepartementet vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Hur tänker statsrådet agera för att svara upp mot det arbete som gjorts i Gävleborg för att få till stånd en statlig myndighetsetablering i allmänhet samt förslaget om att placera Utbetalningsmyndigheten i Gävleborgs län i synnerhet?