Fråga 2022/23:291 Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan

av Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 9 juni 2022 togs beslut om direktiv för den parlamentariskt sammansatta kommittén Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan under åren 2001–2021. Syftet är, som det står i direktiven, ”att klargöra vilka resultat det samlade engagemanget har bidragit till och vilka lärdomar som kan dras av den svenska närvaron i Afghanistan under perioden”.

Vänsterpartiet menar att det är angeläget att en utredning kommer till stånd. Trots att det gått mer än ett halvår har arbetet i kommittén ännu inte kommit igång. Uppdraget ska redovisas senast den 9 juni 2024, vilket betyder att en stor del av tiden som avsatts redan gått om intet.

Jag vill fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Kommer ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att kommitténs arbete påbörjas inom kort?