Fråga 2022/23:276 En moderniserad källskatt på utdelning

av Niklas Karlsson (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Kupongskattelagen (1970:624) infördes 1971 och är i akut behov av en modernisering. Inte minst behöver dagens regler i flera avseenden anpassas till verkligheten så att regelverket inte kan kringgås.

Vi har sett kupongskatteupplägg som allvarligt hotar förtroendet för skattesystemet och finansieringen av våra gemensamma angelägenheter. I regeringens budgetproposition för 2022 bedömde regeringen därför att nuvarande kupongskattelag bör upphävas och ersättas av en ny lag om källskatt på utdelning. Lagen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2023 i fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand och i övrigt den 1 januari 2024.

Den nuvarande regeringen har dock inte återkommit med någon lagrådsremiss. Inte heller i regeringens redovisade lista över propositioner som ska behandlas av riksdagen under våren 2023 samt efter sommaren finns något sådant aviserat.

Jag vill med anledning av det ovanstående ställa följande fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Kommer ministern och regeringen att återkomma med ett förslag till lag om källskatt på utdelning så att lagen kan träda i kraft som aviserat?