Fråga 2022/23:266 Vård för personer som utsatts för sexualbrott som barn

av Annika Hirvonen (MP)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Att få vård är en mänsklig rättighet. Sverige har genom Istanbulkonventionen åtagit sig att erbjuda specialiserad vård för sexualbrottsutsatta. I den senaste uppföljningen av Sveriges efterlevnad av konventionen får Sverige emellertid kritik för att inte leva upp till det åtagandet.

I dag brister vården för personer som varit utsatta för sexualbrott. Det saknas sammanhållna vårdkedjor och kompetens i vården om bemötande och behov hos patientgruppen. Särskilt när det kommer till vård i ett senare skede, för personer som utsatts som barn och fortfarande som vuxna lever med det sexuella våldets konsekvenser, finns stora brister.

Vuxna som utsatts sexuellt som barn lever ofta i ett stort lidande och med omfattande ohälsa. Konsekvenser som påverkar både individen och samhället med stora samhällskostnader som följd. Det handlar om sjukskrivningar från arbete, att leva utan sysselsättning och i stort utanförskap. Det handlar om stora kostnader för vård och behandling som fokuserar på att behandla symtom, men inte alltid den grundläggande orsaken – övergreppen och dess konsekvenser. Vuxna som utsatts sexuellt som barn är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. 

Flera av våra grannländer har kommit längre. Regeringen i Danmark har infört en flerårig handlingsplan med tre fokusområden: kunskap, behandling och samverkan med organisationer i civilsamhället. I Norge finns en offentligt finansierad stödverksamhet som komplement till tillgänglig vård i princip över hela landet. 

Jag har i en motion till riksdagen föreslagit att ett nationellt center för sexualbrottsutsatta ska inrättas för att bygga upp kompetens hos regionerna. Centret skulle kunna ha till uppgift att utveckla metoder för behandling och utarbeta riktlinjer för vården för målgruppen liksom att sprida kompetens till alla regioner.

I budgetpropositionen skriver regeringen att man vill stärka hälso- och sjukvården för att uppnå en tillgänglig och jämlik vård i hela landet för barn och vuxna som utsatts för sexuellt våld.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att de satsningar som nu planeras för sexuellt utsatta också omfattar de som utsatts för sexuellt våld som barn?