Fråga 2022/23:250 Tjänstledighet för reservofficerare

av Mikael Larsson (C)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Antalet anställda inom Försvarsmakten ska öka när det militära försvaret byggs ut och stärks. Hit hör också reservofficerana, som också behöver öka i antal. Antalet reservofficerare behöver öka från 2 500 till runt 5 000 år 2035. Reservofficerarna utgör en viktig del av Försvarsmakten just för att kunna stärka försvaret.

En fråga som är mycket viktig för att undanröja hinder för att reservofficerare ska kunna tjänstgöra är att den civila arbetsgivaren ska ge tjänstledigt och att denna rätt ska finnas tydligt beskriven i lag. Det är också viktigt att en tjänstgörande reservofficer inte förlorar ekonomiskt på uppdraget.

Att ändra i lag har riksdagen genom ett tillkännagivande under mandatperioden 2018–2022 sagt att man vill göra just för att underlätta för reservofficerare att kunna gå in och tjänstgöra och att de från sin arbetsgivare inom den civila karriären inte ska kunna nekas ledighet.

En annan del är just att antalet officerare och reservofficerare behöver öka och att man då också bör göra så att de anställas lokalt och vara knutna till något förband. På så sätt skulle det kunna bli enklare för reservofficerare att gå in och tjänstgöra vid föräldraledighet, semestrar, sjukskrivningar med mera. Detta gäller redan i dag men utnyttjas inte alltid på alla håll.

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson är därför:

 

Avser ministern och regeringen att komma med en lagändring så att reservofficerare enklare ska kunna tjänstgöra inom Försvarsmakten?