Fråga 2022/23:248 Besöksnäringsstrategi

av Isak From (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

 

 

För Sveriges attraktivitet som turistland och för att Sverige ska kunna stå sig i konkurrensen, på både lång och kort sikt, krävs långsiktiga resurser för marknadsföring mot både utländska och inhemska besökare. Många svenskar har under pandemin fått upp ögonen för Sverige som besöksland, vilket måste tas till vara samtidigt som den utländska turismen och turismkonsumtionen har stor potential att öka. Detta skulle kunna ge nya och växande turismföretag, men det kräver ett kontinuerligt arbete.

Den socialdemokratiska regeringen redovisade den 22 juni 2022 en sammanställning av pågående insatser inom olika politikområden som bidrar till genomförandet av strategin för hållbar turism och växande besöksnäring.

Redogörelsen visar på den omfattande bredd av åtgärder under olika politikområden som är relevanta för hållbar turism och för besöksnäringens utveckling. Det finns många skäl att lyfta fram hållbar turism och besöksnäringen i ett bredare sammanhang och visa hur dess verksamheter både bidrar till och är beroende av utvecklingen inom flera politikområden. 

Sverige har just nu en stark position som hållbart besöksland tack vare det långsiktiga arbete som Visit Sweden bedrivit de senaste åren. 

Fortsatt marknadsföring av Sverige som turistland är därmed avgörande för svensk besöksnäring. Men i dag satsar Sverige minst medel per capita av de nordiska länderna på marknadsföring, en klyfta som dessutom ökade med högerpartiernas budget. 

När andra länder väljer att växla upp marknadsföringen väljer högerregeringen att från 2023 minska anslagen till Visit Sweden. Detta innebär att marknadsföringen av Sverige kommer att bromsa in och synligheten begränsas, vilket på sikt kommer att innebära att Sverige tappar marknadsandelar gentemot andra länder och resmål. Dessutom har den av den förra regeringen beslutade besöksnäringsstrategin försvunnit från regeringens hemsida. 

Jag vill fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Avser regeringen att genomföra besöksnäringsstrategin, eller avser regeringen att göra en ny?