Fråga 2022/23:244 Förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö

av Johanna Haraldsson (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetsmiljöverket har just lämnat rapporten Utvärdering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (2022:3).

I rapporten framkommer att föreskrifterna används för att förbättra arbetsmiljön, men att det finns mer att göra för att de ska bidra till att minska riskerna för ohälsa. Bland annat efterfrågas mer stöd för att bättre kunna tillämpa förskrifterna på arbetsplatserna.

Hög arbetsbelastning är en av de vanligaste orsakerna till arbetsorsakade besvär och risk för ohälsa. I arbetet med att komma till rätta med detta spelar föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) en viktig roll.

I utredningen SOU 2022:45 Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus föreslås att Arbetsmiljöverket ska få möjlighet att ta ut sanktionsavgifter för överträdelse av fler föreskrifter såsom OSA och föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta föreslås som ett sätt att ge samma skydd till arbetstagare oavsett om det handlar om fysiska eller organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker; de ska hanteras med lika stort allvar.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Paulina Brandberg:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att föreslå för att stärka arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på våra arbetsplatser?