Fråga 2022/23:241 EU-medfinansiering till nya stambanor

av Daniel Helldén (MP)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Inom ramen för EUs transportpolitiska ramverk TEN-T kan enskilda medlemsländer ansöka om medfinansiering för infrastrukturprojekt. För att få pengarna ska projekten uppnå en viss standard och främja gemensamt intresse.

I förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordning (EU) 2021/1153 och förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) nr 1315/2013 finns i bilagor ett antal kartor som beskriver TEN-T-nätet. Om en sträcka finns med i kartmaterialet kan sträckan få medfinansiering av EU. Det finns en gemensam fast pott som via EUs infrastrukturfond (CEF) fördelas över Europa. Det danska projektet Fehmarn Bält-tunneln beviljades 2022 sina första medel med en täckningsgrad på cirka 8 procent. Totalt kan ett projekt tilldelas 30 procent av projektbudgeten.

I ett reviderat dokument från den 1 december 2022 har TEN-T-kartorna över Sverige ändrats. Från de ursprungliga kartbilagorna har alla sträckor för nya järnvägssatsningar i Sverige utom två strukits. Borta är Göteborg–Borås, Lund–Hässleholm, Borås–Jönköping, Jönköping–Hässleholm och Linköping–Jönköping. Detta betyder att de enda nya sträckningar inom Sverige som kan få EU-medel är Ostlänken och Norrbotniabanan.

Enligt uppgift är det enbart EU:s institutioner som kan lägga till sträckor i kartmaterialet medan medlemsländerna har veto om en sträcka ska vara med. Det vi nu ser är hur regeringen låtit stryka ett antal sträckor från kartmaterialet, vilket medför att Sverige inte kommer att kunna ansöka om EU-medel för dessa sträckningar om det skulle visa sig att det är det mest lämpliga, att fullfölja utbygganden av Sveriges stambanor i södra Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Har statsrådet vägt in risken för att Sverige kommer gå miste om omfattande EU-medfinansiering vid beslutet att stryka fem av de tidigare utpekade stambanesträckorna från TEN-T-kartmaterialet?