Fråga 2022/23:228 Återvinning av plast

av Andrea Andersson Tay (V)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

SVT uppmärksammade nyligen att endast 10 procent av all plast återvinns i Sverige. En mycket stor del av plasten produceras av råolja och över 1 miljon ton plast eldas upp, vilket motsvarar 8 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp enligt Naturvårdsverket. Förutom den stora klimatpåverkan denna ohållbara materialhantering ger så orsakar den negativa effekter även för miljön och ekosystemen.

I dag finns hundratals olika plastprodukter på marknaden vilket gör det svårt att återvinna plasten. Vänsterpartiet har vid ett flertal tillfällen lyft behovet av stärkt reglering för att hållbart nyttja naturresurser och stärka återanvändning och materialåtervinning av produkter för att främja en cirkulär ekonomi. Ibland innehåller plastprodukter ämnen som är miljö- och hälsoskadliga vilket gör att de inte lämpar sig för materialåtervinning, men i många fall beror det på att plastprodukterna består av så olika typer av plast att materialåtervinning inte är möjlig. Det är en ohållbar situation som enligt Vänsterpartiets uppfattning måste åtgärdas genom att högre krav ställs på producenterna. 

Även om EU har antagit en i delar ambitiös handlingsplan för den cirkulära ekonomin får det inte begränsa vår nationella rådighet för skyndsamma nödvändiga åtgärder. Vi anser att det behövs en lagstiftning med krav på ökat producentansvar med krav på standardisering av plasttyper så att ökad återanvändning och återvinning möjliggörs. Genom att tillåta färre typer av plaster på marknaden samt undvika att färga plaster skulle, enligt forskare vid Linköpings Universitet, återvinning kunna stärkas. Avfall Sverige har även i forskningsprojekt kunnat visa att det för väldigt många produkter är möjligt att ersätta de hundratals olika varianterna av plast som används i dag med betydligt färre, kanske tiotalet plastsorter.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att reglera och minska antalet plastsorter för producenterna för att stärka materialåtervinningen?