Fråga 2022/23:202 Skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning

av Linda Westerlund Snecker (V)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

För att personbilar ska kunna bibehålla hög standard för miljö- och trafiksäkerhet ska de regelbundet genomgå kontrollbesiktning. Sedan maj 2018 tillämpas nya regler på området som en följd av EU:s besiktningspaket. Riksrevisionen konstaterade i april 2021 i sin rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon att andelen anmärkningar på brister i miljökontrollsystemet har minskat från 14 procent 2010 till 10 procent 2019. Anledningen till detta kan enligt Riksrevisionen vara de ändringar som gjordes 2018 i föreskrifterna om miljökontroller vid besiktningar. 

Sverige når knappt miniminivåerna för miljökontroll och moderna säkerhetssystem enligt EU:s besiktningspaket. Detta har branschen själv uppmärksammat och kritiserat vid ett flertal tillfällen sedan dess och pekar bland annat på att andelen miljöunderkända fordon halverades vid föreskriftsändringen 2018 och att denna halvering kvarstår.

Trafikutskottet har med stor majoritet och enighet förespråkat att Sverige i stället borde ha gjort ett anpassat genomförande som går i linje med svenska trafiksäkerhets- och miljömål. Det var också mot den bakgrunden som utskottet under början av 2022 föreslog att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige bör utreda vilka konsekvenser de svenska kraven på miljökontroll har fått i jämförelse med miljökontrollen i andra länder i EU, ett tillkännagivande som vann gehör. Det var bara S och SD som reserverade sig mot beslutet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

På vilket sätt avser statsrådet att agera för att riksdagens ovan beskrivna tillkännagivande också genomförs i praktiken?