Fråga 2022/23:179 Insatser mot stranderosionen vid Skånes kuster

av Per-Arne Håkansson (S)

till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

 

Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Även om insatser och åtgärder skett och sker genom initiativ av tidigare regeringar är ökade insatser för att säkerställa trygga boende- och livsmiljöer längs utsatta delar av Skåne och även delar av Hallands kuster av stor vikt.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet framhåller nyligen 13 samhälls- och miljöförvaltningars chefer från Skånes kustkommuner i form av Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad, Simrishamn och Kristianstad vikten av en nationell kraftsamling för att möta stigande havsnivåer. Flera kust- och vattennära kommuner står inför tuffa utmaningar till följd av klimatförändringarna. Förutsättningar och tillgängliga och tänkbara resurser skiljer sig åt.

För att öka samhällets motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter förespråkas finansieringsmodeller som möjliggör en långsiktig fördelning av kostnaderna och ansvaret för klimatanpassningen av Sverige. Det förespråkas också gemensam planeringsnivå för klimatanpassning från statliga myndigheter och publika lokala klimatunderlag. Som exempel kan frågeställaren nämna de under sommaren 2021 extrema väderförhållanden i Tyskland, och till stor del även här i Sverige, som genom omfattande regnmängder innebar omfattande problem i samhället. Människors säkerhet utsattes för fara. Bostäder och boendemiljöer förstördes. 

Världssamfundets klimatorgan har också kommit med alarmerande rapporter och framtida scenarier om inte ytterligare omfattande insatser sker för att motverka effekterna av svåra väder- och klimatförhållanden. Det är i denna kontext frågan om stranderosionen bör kunna belysas. Stränder, värdefull natur, människors bostäder och viktiga samhällsfunktioner riskerar att påverkas av översvämning och erosion. 

Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bildar Regional kustsamverkan i Skåne/Halland för att i dialog med kustkommunerna i Skåne och Halland stärka statens möjlighet att hantera en stigande havsnivå. I Skåne och Halland har särskilt utsatta kustområden kartlagts. Det handlar bland annat om Åhus vid Hanöbukten samt vissa delar av Öresundskusten i närheten av Helsingborg. Utsatta delar är också Ystad, Skanör och Falsterbo samt Skälderviken och Klitterhusstranden vid Ängelholm. 

I plan- och bygglagen anges att bebyggelse ska planeras efter markens beskaffenhet och människors säkerhet och hälsa. Det betyder bland annat att eventuell risk för stranderosion ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse och infrastruktur. Vad som är ett faktum är dock befintlig bebyggelse, som i många fall funnits på platsen sedan decennier tillbaka. Samverkan och samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter samt regioner är av stor vikt för en hållbar utveckling och samhällsplanering i de utsatta områdena. 

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari:

 

Vilka initiativ avser ministern att vidta för att motverka effekterna av stigande havsnivåer längs Skånes kustlandskap?