Fråga 2022/23:177 Deltagande i samordningen av regeringens klimathandlingsplan

av Elin Söderberg (MP)

till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

 

I enlighet med klimatlagen (2017:720) ska regeringen året efter ordinarie val till riksdagen presentera en klimatpolitisk handlingsplan. Av klimatlagen framgår också att regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från de långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt.

De klimatmål som riksdagen fastställt innebär att de territoriella växthusgasutsläppen år 2030 ska vara 63 procent lägre, år 2040 75 procent lägre och år 2045 minst 85 procent lägre än 1990 och att år 2045 ska de resterande 15 procenten hanteras genom kompletterande åtgärder så att Sverige har nettonollutsläpp för att därefter ha negativa utsläpp. Vidare har riksdagen antagit ett sektorsmål för inrikestransporter som innebär att växthusgasutsläppen från inrikestransporter, exklusive inrikesflyg, ska vara minst 70 procent lägre 2030 jämfört med 2010.

Av klimatlagen framgår även att regeringen ska sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet.

Sverige har utöver nationella mål för territoriella växthusgasutsläpp även bland annat bindande mål för den icke-handlande sektorn till 2030 (ESR) samt åtaganden för utsläpp och upptag i markanvändningssektorn (LULUCF) inom ramen för EU-samarbetet.

Den nuvarande regeringen har ett nära samarbete med Sverigedemokraterna och har i Tidöavtalet fastslagit områden där all politik samordnas av samtliga fyra partier och Sverigedemokraterna därmed precis som regeringspartierna i praktiken har vetorätt. Sverigedemokraterna har återkommande meddelat att de inte står bakom de av riksdagen antagna klimatmålen och att de önskar slopa dem. 

Min fråga till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari lyder:

 

Kommer Sverigedemokraterna att delta i samordningen av regeringens klimathandlingsplan?