Fråga 2022/23:172 Bevittnade fullmakter

av Angelica Lundberg (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Fullmakter fyller en viktig funktion. En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare till tredje man om att en särskilt utsedd person har rätt att företa rättshandlingar i fullmaktsgivarens namn. Det är av vikt med ett sådant förfarande, exempelvis om jag själv inte har möjlighet att sköta mina bankärenden.

En fullmakt är ofta skriftlig, och i vissa fall krävs att den är skriftlig för att den ska vara giltig, men det finns inga krav på att den ska vara bevittnad. Till skillnad från ett testamente eller en framtidsfullmakt, där lagen stipulerar att fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen, kan en fullmakt för att till exempel utföra bankärenden eller fastighetsköp mycket lätt förfalskas, då den inte omfattas av samma formkrav.

Att enklare typer av fullmakter, för att hämta ut ett paket åt någon eller liknande, inte har som krav att vara bevittnade är rimligt. Att fullmakter för att utföra större ekonomiska åtaganden inte måste vara bevittnade väcker däremot frågor. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Ser ministern anledning att ta några initiativ för att fler fullmakter ska ha samma lagkrav för bevittnade som testamenten och framtidsfullmakter har, och vilka initiativ avser ministern i så fall att vidta?