Fråga 2022/23:145 Academedias ordförande som regeringens utredare

av Åsa Westlund (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

I april 2022 utsågs Håkan Sörman till utredare för den parlamentariskt sammansatta kommittén En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning (dir. 2022:36) med uppdraget att göra en översyn av den kommunalekonomiska utjämningen. I uppdraget ingår bland annat att analysera hur ett större sektorsbidrag till skolverksamhet skulle påverka generella statsbidrag, utjämningssystemet och finansieringen av kommunsektorn i sin helhet samt analysera vilka förändringar som är nödvändiga för att kunna införa ett större sektorsbidrag till skolverksamhet.

Den 30 november 2022 valdes Håkan Sörman emellertid till ordförande för Academedia. Det är ett bolag som han förvisso satt i styrelsen för redan vid utnämningen till utredare, men som han nu alltså har tagit över ledningen för. Håkan Sörman äger också aktier i Academedia.

Academedia är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Academedia har klara uppfattningar om hur de vill att finansieringen av skolsystemet ska se ut och arbetar aktivt med att påverka politiken i denna riktning. Bland annat har de uttryckt tydlig kritik mot just förslaget om sektorsbidrag till skolan eftersom bolaget tror att det kan missgynna friskolorna (se bland annat remissvar på SOU 2020:28).

I november meddelades att Academedia antagit en ny vinstpolicy med mål om att dela ut cirka 30 procent av koncernens resultat efter skatt. Detta skedde mindre än en månad efter att de tillträdande regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna presenterat slottsavtalet, där det i praktiken framgår att vinstjakten i skolan blir kvar.

Som styrelseordförande för Academedia ska Håkan Sörman leverera vinst till aktieägarna. Möjligheten till detta påverkas av hur staten väljer att stötta kommunerna och medfinansiera skolan framöver. Samtidigt ska alltså Håkan Sörman som regeringens särskilda utredare lägga fram förslag om just detta men då ha det allmännas bästa för ögonen.

Håkan Sörmans uppdrag som utredare riskerar därför att hamna i konflikt med det uppdrag som han har som ordförande i Academedia.

Min fråga till statsrådet Erik Slottner är därmed följande:

 

Vad avser statsrådet att göra för att hantera den jävssituation som nu får anses ha uppstått när regeringens särskilda utredare i kommittén En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning valts till ordförande i Academedia?