Fråga 2022/23:141 Tillgången på läkare i primärvården

av Anna Vikström (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

En viktig grundförutsättning för möjligheterna att öka andelen invånare i befolkningen med en fast läkarkontakt är tillgången på läkare inom primärvården med rätt kompetens och förutsättningar för uppdraget. Den föregående regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet och i dialog med övriga berörda aktörer, ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen inom primärvården.

Nationella vårdkompetensrådet har nu lämnat sin slutrapport om kompetensförsörjning inom primärvården. Det saknas 2 100 ST-läkare i allmänmedicin i dagsläget. I slutrapporten framgår att bristen på allmänläkare ger sämre tillgänglighet för patienterna och påverkar arbetsmiljön för medarbetarna i primärvården negativt. Det blir en ond spiral för såväl vårdpersonal som patienter. Nationella vårdkompetensrådet har lämnat förslag på åtgärder som ökar förutsättningarna för bättre arbetsmiljö och tillgänglig vård för patienterna. Bland annat föreslås att modeller för handledning av studenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/klinisk praktik bör utvecklas och medel bör satsas för detta ändamål, att VFU/klinisk praktik inom kommunal hälso- och sjukvård bör tas till vara i högre utsträckning, ett nationellt ledarskapsprogram, att riktvärdet om 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården är en viktig åtgärd för en förbättrad kompetensförsörjning och att medel bör avsättas för detta ändamål, samt att 1 miljard kronor årligen under fem år bör avsättas av regeringen till regionerna för att öka antalet ST-tjänster i allmänmedicin. Satsningen syftar till att på lång sikt öka antalet specialister i allmänmedicin. Rapporten anger också arbetsmiljön som den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera och behålla medarbetare i primärvården. Detta gäller såväl medarbetare som chefer.

Därför är min fråga till statsrådet Acko Ankarberg Johansson: 

Kommer statsrådet och regeringen att vidta åtgärder, och i så fall vilka, så att tillgången på läkare med rätt kompetens och förutsättningar i primärvården säkras?