Fråga 2022/23:129 Skattebefrielse på höginblandade biodrivmedel

av Rickard Nordin (C)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Sverige har en stor utmaning när det gäller att minska vägtrafikens utsläpp. Vi ska nå målet om 70 procents utsläppsminskning till 2030. För att vi ska kunna göra detta kommer biodrivmedel att vara helt avgörande, och de rena och höginblandade biodrivmedlen är i dag ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen från transportsektorn. Med tanke på regeringens aviserade sänkning av reduktionsplikten ter sig de höginblandade biodrivmedlen som än viktigare.

Skattebefrielsen för rena, och höginblandade, biodrivmedel har varit helt avgörande för deras konkurrenskraft gentemot fossila drivmedel. Nu verkar skattebefrielsens framtid oviss. Ett slopande av skattebefrielsen skulle få förödande konsekvenser för klimatet. Transportköpare och åkerier som har valt att ligga i framkant genom att satsa på höginblandade biodrivmedel kommer i så fall av kostnadsskäl med största sannolikhet att återgå till fossila drivmedel med betydligt lägre innehåll av biodrivmedel.

EU-kommissionen tar beslut om statsstödsreglernas förändring, vilket i sin tur påverkar skattefrågan för rena och höginblandade biodrivmedel. Det nuvarande undantaget går ut vid årsskiftet.

Med anledning av ovanstående frågade jag finansminister Elisabeth Svantesson den 18 november 2022 följande: ”Har regeringen och ministern agerat eller kommer ni att agera, och i så fall hur, för att behålla skattebefrielsen på höginblandade biodrivmedel?”

Svaret från finansministern var dock mycket knapphändigt. Det redogjorde inte på något sätt för hur den nuvarande regeringen agerat i ärendet utan konstaterade bara följande: ”En formell ansökan gällande fortsatt statsstödsgodkännande för skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel har skickats in till EU-kommissionen den 9 september 2022. EU-kommissionen har ännu inte beslutat i ärendet.”

Eftersom det på intet sätt svarar på frågan om vad den nuvarande regeringen har gjort för att få ett positivt beslut när det kommer till statsstödsgodkännande för fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel känner jag mig nödgad att återigen ställa frågan.

Min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson är:

 

Har ministern och regeringen agerat, eller kommer att agera, och i så fall hur, för att behålla skattebefrielsen på höginblandade biodrivmedel?