Fråga 2022/23:125 Musikaliska Kvarterets framtid

av Amanda Lind (MP)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Fastigheten Musikaliska Akademien på Nybrokajen 11 invigdes år 1877 och är Sveriges första konserthus. Dess stora scen är Sveriges första konsertsal. Här hölls de 26 första Nobelprisutdelningarna, och även i dag är det en plats för ett levande musik- och kulturliv. Konsertsalen erbjuder hög akustisk kvalitet, och som Sveriges äldsta konsertscen har den en lång tradition av högklassigt musikutbud.

Här ryms i dag scener och ytor för ett brett konsertutbud, däribland folk- och världsmusik, jazz, nutida konstmusik, popmusik, klassisk musik och annan livemusik. Musikaliska Kvarteret på Nybrokajen är i dag en unik plats med stora kulturhistoriska värden, musikalisk bredd och hög tillgänglighet och är därmed av högt kulturpolitiskt intresse. 

Rikskonserter var länge huvudman för huset. Sedan 2011 har Blåsarsymfonikerna, tidigare Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Musikaliska som hemmascen. Det är också Blåsarsymfonikerna som hyr fastigheten av Statens fastighetsverk. Musikaliska Kvarteret drivs sedan 2022 som ett kluster av scener, restauranger, barer och eventytor. Här finns bland annat Stallet, Sveriges scen för folkmusik och dans, och här bedriver KMA (Kungliga Musikaliska Akademien) verksamhet.

År 2019 begärde Statens fastighetsverk riksdagens medgivande till att sälja fastigheten. Riksdagen beslutade dock att innan beslut om försäljning av fastigheten kan fattas ska “förutsättningarna analyseras närmare och Kungl. Musikaliska Akademiens och Blåsarsymfonikernas behov av tillgång till ändamålsenliga lokaler bör beaktas. Det är angeläget att en levande del av kulturutbudet, som uppskattas av Stockholms invånare och besökare, fortsatt kan utvecklas.” 

Under pandemin pågick ett arbete med att utveckla hela kvarteret till en musikalisk mötesplats. År 2022 erhöll Blåsarsymfonikerna ett återstartsstöd från Kulturrådet för att kunna vidareutveckla arbetet med Musikaliska till ett musikaliskt kvarter. Blåsarsymfonikerna har tillsammans med Region Stockholm och andra kultur- och näringsaktörer tagit fram långtgående planer för platsens renovering och vidareutveckling, för att fastigheten ska kunna fungera bättre för såväl konsertverksamhet som kommersiella verksamheter. Detta har processats med Statens fastighetsverk, och arbetet har enligt inblandade beskrivits som fruktbart. I februari 2022 lämnades en lägesbeskrivning in till regeringen med en positiv bedömning av visionen som presenterats av Blåsarsymfonikerna.

Samtidigt har inget besked ännu lämnats, varken när det gäller fortsatt förhyrning av lokalerna eller angående utveckling av fastigheten. Hyreskontraktet för Blåsarsymfonikerna går ut den 30 april 2023, och utan plan framåt lämnas värdefulla verksamheter i en oroväckande osäkerhet. Med tanke på platsens stora kulturmiljövärden, dess starka roll för musiklivet samt den närings- och kulturpolitiska potential som finns är en lösning mycket önskvärd. 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till kulturminister Parisa Liljestrand: 

 

Avser ministern att agera för att värna Musikaliska och skapa förutsättningar för att de verksamheter som nu befinner sig där fortsatt ska kunna utvecklas?