Fråga 2022/23:124 Dödsfall i polisens arrestlokaler

av Anders W Jonsson (C)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Återigen rapporteras i medierna att ett stort antal människor avlider i samband med att de omhändertagits av polis enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB).

De omhändertas eftersom de inte kan ta hand om sig själva, eller för att de är en fara för sig själva eller andra. En övervägande majoritet av dem (86 procent 2014) förs till arrest; endast 10 procent förs till sjukvård.

Flera tidigare statliga utredningar har pekat på att tillnyktring i arrest begränsar både den medicinska säkerheten och möjligheten att fånga upp de personer som behöver fortsatt stöd för att komma ur ett missbruk eller ett beroende.

Regeringen beslutade 2014 om en treårig satsning för att förbättra den medicinska säkerheten och omvårdnaden i samband med ett omhändertagande enligt LOB. Syftet var att stimulera landstingen, kommunerna och polisen att gemensamt utveckla alternativa lösningar till att föra omhändertagna till arrest, i synnerhet när det gäller personer yngre än 18.

En uppföljande analys från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visade att den treåriga satsningen inte gett avsett resultat.

Även Justitieombudsmannen har aktualiserat frågan. I ett avgörande 2018 skrev JO att ”personer som omhändertagits för berusning som huvudregel bör komma under medicinsk övervakning och inte förvaras i en polisarrest”.

Jag vill därför fråga socialminister Jakob Forssmed: 

 

Vilka initiativ kommer ministern att ta för att drastiskt minska antalet dödsfall bland personer som omhändertas enligt LOB?