Fråga 2022/23:121 Höjd dagersättning för kadetter

av Mikael Larsson (C)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Dagersättningen är en ersättning som kadetter får när man studerar vid Militärhögskolan. Ersättningen är i dag 140 kronor per dag. En höjning av dagersättningen har inte skett sedan 1980-talet. 

För att locka personer att studera och vilja bli officerare är det viktigt att villkoren är bra och tidsenliga. Likaså är det viktigt att de villkor och förmåner man har under utbildningen är lika goda så att man får förutsättningar att klara av sin utbildning. Här har inte en höjning av dagersättningen riktigt hängt med. Det är också så att när värnplikten nu har återinförts är dagersättningen för värnpliktiga högre än dagersättningen för kadetter som studerar till officerare. 

Sverige står inför en upprustning av försvaret, och stora satsningar görs på Försvarsmakten. Här är personalen en avgörande nyckel, och satsningar på bättre villkor för personalen och kadetterna är viktiga för att kunna fullfölja och utveckla det svenska försvaret. 

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson blir därför:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att höja dagersättningen för kadetter och se över möjligheten att årligen få den indexuppräknad?