Fråga 2022/23:120 Ombyggnad av riksväg 41 mellan Björketorp och Sundholmen

av Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Riksväg 41 går mellan Borås och Varberg. Vägen är utbyggd som 2+1-väg mellan Borås och Berghem, och nya vägsträckor är byggda Borås–Björketorp, genom Veddige samt Derome–Varberg. En helt ombyggd väg har varit på tal i över 60 år.

Vägen trafikeras av mycket tung trafik, mycket skogstransporter som ska med virke till Värö bruk men också av mycket persontrafik.

Just nu är det aktuellt med ombyggnad av vägsträckan mellan Björketorp och Sundholmen till 2+1-väg. Det är välkommet med en ny sträcka utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. Det som dock inte är välkommet är det sätt på vilket Trafikverket har agerat under hela denna process mot de markägare och lantbrukare som finns längs med sträckan. På denna sträcka vill man nu bygga en helt ny väg samt en lokalväg för dem som bor längs med vägen, samtidigt som man vill att den gamla vägen ska finnas kvar. Man kommer alltså inte att ta upp denna väg.

Vägen går genom Viskadalen, som har fin jordbruksmark och bra produktion. Sverige har som mål i livsmedelsstrategin att öka livsmedelsproduktionen, och då behövs all produktiv mark vi kan få. Att nu göra som i Björketorp, att inte ta bort den gamla vägen utan låta den ligga kvar, bygga en ny väg och bygga en lokalväg, gör att väldigt mycket jordbruksmark tas i anspråk, och det blir svårt att bedriva ett aktivt lantbruk. Utöver detta går järnvägen Viskadalsbanan genom detta område.

Om Trafikverket och regeringen inte fattar beslut om att se till att ta bort den gamla R41-vägen försvårar det för lantbruket väldigt mycket i detta område, och man kan tvingas att lägga ned sin verksamhet.

De markägare som nu är berörda av denna ombyggnad och som förlorar mycket jordbruksmark har överklagat detta beslut till regeringen. Detta gjorde markägarna i december 2021, och än har de inte fått något beslut.

Jag vill därför fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Kommer statsrådet att verka för att ett beslut ska fattas i närtid och för att markägarnas och lantbrukarnas synpunkter ska beaktas i beslutet?