Fråga 2022/23:119 Ökad gruppstorlek på avdelningar för flickor inom Sis

av Maj Karlsson (V)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Vänsterpartiet anser att placerade barn och unga ska få det bästa samhället har att erbjuda och att alternativa placeringsformer bör utvecklas, särskilt för målgruppen unga flickor med psykisk ohälsa. Vi har tidigare lyft frågan om vikten av att utreda hur nya boendeformer med hög personaltäthet och utbildad personal kan utvecklas i stället för institutionsvård. Det finns stora behov av särskilt anpassade placeringsformer för barn och ungdomar med psykosociala problem och behov av nära och utökat vuxenstöd. Nya alternativa placeringsformer för barn och unga med beroende och psykisk ohälsa bör tas fram, och behandlingsfamiljer med förstärkt stöd bör prioriteras framför institutionsvård.

Samtidigt kan vi konstatera att utvecklingen just nu går åt fel håll. Statens institutionsstyrelse (Sis) rapporterar att de gör tillfälligt avsteg från minskade gruppstorlekar på avdelningar för flickor, vilket innebär att avdelningarna går upp i antal platser. Det är en mycket allvarlig åtgärd som kan få negativa konsekvenser för flickor som mottar vård.

Under hösten 2021 fick Vänsterpartiets förslag om fler alternativa placeringsformer utifrån flickors behov en majoritet i riksdagen efter stöd av den dåvarande högeroppositionen. Riksdagen har i och med det givit till känna för regeringen att placeringsformer för flickor ska öka.

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen en förlängning av den temporära subventionen av de kommunala avgifterna för LVU-placeringar vid Sis. En subvention från tidigare år som uppenbarligen inte räckt för att vare sig öka placeringsformerna för flickor eller minska gruppstorlekarna inom Sis.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att Sis rapporterar om ökade gruppstorlekar?