Fråga 2022/23:118 Socialutskottets tillkännagivande om att tvångsåtgärden avskiljningar ska upphöra

av Maj Karlsson (V)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Justitieombudsmannen (JO) har larmat om en rad problem angående tillämpning av bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet inom Statens institutionsstyrelse (Sis). I ett beslut (dnr 2802–2020) beskriver JO sammanfattningsvis att ”SiS under en längre tid har haft svårigheter med att tillämpa bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet. Förutom att bristerna i tillämpningen riskerar medföra att intagna utsätts för tvångsåtgärder utan laglig grund, kan det även leda till bl.a. att intagna blir isolerade.”

Tidigare utredningar har bland annat tagit upp problem kring fasthållning, våld i samband med avskiljningar, brister i upprätthållande av rutiner för suicidprevention och självskada samt bristande dokumentation, tillsyn och tillgång till personal vid avskiljning och vård i enskildhet.

I Sveriges Radio har programmet Kaliber avslöjat hur anställda som utreds för misstänkta sexuella övergrepp mot barn och unga på Sis i flera fall har fått fortsätta att arbeta med ungdomar under polisutredningen. Sis får nu även kritik av tillsynsmyndigheten Ivo, som anser att agerandet utgör ett risktagande med barns och ungas säkerhet.

Situationen är så pass allvarlig att problemen inte går att lösa med mindre justeringar. Ungdomar själva, särskilt flickor, har vid upprepade tillfällen vittnat om utsatthet i form av kränkningar, våld och övergrepp. Vänsterpartiet driver sedan tidigare krav om att avskiljningar ska avskaffas, vilket även socialutskottet har tillkännagivit regeringen (betänkande 2021/22:SoU6). Vi menar därtill att den enda lösningen för att komma till rätta med alla problemen är en genomgripande genomlysning och förändring av lagstiftningen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fullfölja socialutskottets tillkännagivande om att tvångsåtgärden avskiljningar ska upphöra?