Fråga 2022/23:116 Svenska i arbetslivet

av Annette Rydell (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

I en tid när vi har en enorm brist på personal inom till exempel välfärden, och det ser ut att bli värre, väljer regeringen att minska på anslagen till svenska för föräldralediga, svenska för dem som står lång från arbetsmarknaden och även minska på anslagen till Svenska från dag ett. Det är beklämmande att se att minskningen sker för de grupper som är i ett stort behov av att lära sig språket för att komma in på arbetsmarknaden.

En satsning på dessa grupper hade underlättat att fylla på i våra bristyrken så att våra barn och äldre får den omsorg de har rätt till.

Min fråga till utbildningsminister Mats Persson är därför:

 

Vad är avsikten med nedskärningarna av språkundervisningen och vilka åtgärder planerar ministern att vidta för att utrikes födda ska få tillräckliga språkkunskaper för att kunna komma in i samhället och få arbete, t.ex. inom barnomsorg, äldreomsorg, vård och skola?