Interpellation 2022/23:99 Bostadsbyggandet i Stockholm

av Markus Kallifatides (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Bostadsbristen är stor i de flesta delar av landet och det gäller i högsta grad i Stockholmsregionen där samtliga kommuner i Boverkets undersökningar uppger att underskott på bostäder kommer att råda även på tre års sikt. Vi socialdemokrater bedömer att investeringsstödets upphörande kommer att slå hårt mot bostadsbyggandet redan under 2023. Jag vill gärna ta del av statsrådets bedömningar av dessa konsekvenser.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Ser statsrådet någon risk för att bostäder inte blir byggda i Stockholmsregionen som en konsekvens av stoppet av investeringsstödet per den sista december 2022, och har statsrådet för avsikt att vidta några åtgärder för att påverka byggandet?