Interpellation 2022/23:75 Miljöövervakningen

av Joakim Järrebring (S)

till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

 

Underlag från miljöövervakningen används i många sammanhang. De har en avgörande betydelse för att kunna bedöma om en hållbar utveckling främjas genom arbetet för att för att nå miljökvalitetsmålen. Underlag från miljöövervakningen är också viktiga för att bedöma generella effekter av miljöåtgärder och identifiera nya miljörisker. 

De används för rapportering till EU, internationella organ och för officiell statistik. De behövs för tillstånds- och prövningsärenden samt tillsyn. Andra användningsområden är samhällsplanering och kompletterande underlag för förvaltning av naturresurser.

Data från den statliga miljöövervakningen är väsentliga för verksamhetsutövare som referens när de ska bedöma den egna verksamhetens påverkan på den omgivande miljön.

Miljöövervakningen har också en funktion i ett demokratiskt samhälle att ge tillförlitligt underlag för information om tillståndet i miljön till medborgarna.

Samspelet mellan miljöövervakning och miljöforskning är viktigt – genom att miljöövervakningens uppgifter kommer forskningen till del kan nya övervakningsmetoder utvecklas och nya miljörisker analyseras.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari:

 

Hur avser ministern att säkerställa att vi fortsatt har obrutna mätserier så att underlaget för uppföljning, rapportering och miljöforskning fortsatt kan ske med bibehållen kvalitet?