Interpellation 2022/23:74 Processindustrins aviserade investeringar

av Isak From (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Bioekonomiutredningen (dir. 2022:7) har i uppdrag att analysera och, om lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande förnybara drivmedel baserade på inhemska råvaror i Sverige, inklusive förslag till långsiktigt produktionsstöd.

Det är tveklöst viktigt att minska oljeberoendet och inte minst vårt beroende av fossila bränslen från de oljeproducerande skurkstaterna.

I Sverige sker nu många stora investeringar för en grön omställning av industrin, tack vare en tidigare tydlig politisk riktning och tidigare politisk långsiktighet för industriinvesteringar.

Att näringslivet ställer om minskar Sveriges koldioxidutsläpp men kommer också att öka näringslivets konkurrenskraft och säkerställa en förbättrad självförsörjning.

Det är länderna i framkant av omställningen som kommer se högst tillväxt och flest jobb. I denna omställning spelar våra gröna näringar en central roll. Inhemsk biodrivmedelsproduktion kommer att bidra till minskade utsläpp och skapa jobb i hela landet. De nya jobben som klimatomställningen skapar bör naturligtvis hamna i Sverige och inte i andra länder.

Det utgör även en möjlighet för Sveriges skogs- och lantbrukare att bidra till klimatomställningen, energisäkerheten och beredskapen.

Sverige har god tillgång till restprodukter från jordbruket och skogsnäringen, såsom grenar, toppar, sågspån, lignin och halm, som skulle kunna användas för produktion av förnybara drivmedel.

Dock kräver kommersialisering av tekniken investeringar i ny teknik med lång avbetalningstid. Det är investeringar som kräver förutsägbarhet.

Många artiklar och inspel från näringslivet, inte minst från den viktiga skogsindustrin, pekar tydligt mot att industrin nu tvivlar på högerregeringens industriambitioner. Vi socialdemokrater undrar också om regeringen verkligen vill se fler investeringar som skulle skapa nya industrijobb och samtidigt bryta vårt osunda beroende av fossila insatsvaror.

Regeringens nya inriktning avseende reduktionsplikten påverkar förutsättningarna för de av skogsindustrin aviserade investeringarna.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Kommer ministern att agera för att säkerställa processindustrins aviserade investeringar i fossilfri biodrivmedelsproduktion?
  2. Hur avser ministern i så fall att agera för att säkerställa att näringslivet fortsättningsvis ska våga investera i ny teknik för att öka vidareförädlingskapaciteten i industrin?