Interpellation 2022/23:70 Prishöjningar på Gotlandstrafik

av Hanna Westerén (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I dag, den 30 november 2022, stod det klart att operatören av Gotlandstrafiken, Destination Gotland AB, från och med årsskiftet höjer priserna i Gotlandstrafiken med cirka 30 procent och därtill inför så kallad dynamisk prissättning för resenärer folkbokförda på Gotland. Totalt har priserna då gått upp med närmare 50 procent det senaste året. Inget annat trafikslag har haft lika rekordartade prisökningar. De aviserade förändringarna är enligt ansvarig myndighet inom avtalsram, men det är också helt uppenbart att gällande avtal inte är skrivet för vare sig kris eller krig och att de prisökningar vi nu ser knappast kan ha förutsetts av någon. Det här är ohållbart och kräver ett större statliga ansvar för att Gotland ska kunna fortsätta växa och utvecklas och inte minst bidra till bland annat vår svenska försörjningstrygghet.

Likväl har vi transportpolitiska mål i Sverige, och Gotland är en del av Sverige. Havet är vår landsväg, och det är av yttersta vikt att vårt land hålls ihop och att resor till och från Gotland kan ske med rimlig turtäthet, under prismässigt pålitliga former och med stadigt minskande klimatavtryck. Gotländska hushåll är i likhet med många andra runt om i Sverige oerhört pressade ekonomiskt och beroende av så mycket förutsägbarhet som möjligt i en osäker tid. Detsamma gäller givetvis också för gotländska näringsidkare som är beroende av funktionella och konkurrenskraftiga transporter till och från ön. 

År 2027 träder ett nytt avtal för färjetrafiken till och från Gotland i kraft. Det är av yttersta vikt att regeringen tar ansvar för utformningen av det, för de gotländska ståndpunkterna och för att resenärer inte ska belastas orimligt hårt för att trafikera vår landsväg.

Av dessa skäl vill jag ställa följande frågor till statsrådet Andreas Carlson:

  1. Vilka åtgärder har statsrådet för avsikt att vidta för att nästkommande upphandling bättre uppfyller de transportpolitiska målen och tillgodoser rimliga villkor på landsvägen till Gotland?
  2. Bränslekompensation är för närvarande på allas läppar, och därför undrar jag vilka åtgärder statsrådet planerar för att bränslekompensera gotlänningarna för de exceptionella prishöjningarna i Gotlandstrafiken.