Interpellation 2022/23:64 Sveriges klimatpolitik under ordförandeskapet i EU

av Jytte Guteland (S)

till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)

 

Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförande i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet äger rum i den tid då det pågår trepartssamtal om flera av klimatdirektiven i EU:s klimatpaket, även kallat Fit for 55.

Klimatpaketet, som nu alltså ligger på förhandlingsbordet, är det största i EU:s historia och är EU:s verktyg för att leva upp till såväl EU:s klimatlag som Parisavtalet. Det är avgörande för möjligheten att klara EU:s klimatmål att färdigställa klimatpaketet i närtid för att de ambitionshöjningar som föreslås ska hinna träda ikraft i rimlig tid innan år 2030.

Sverige har genom sin ordföranderoll en unik chans att under denna, för klimatet avgörande, period ta ansvar för att direktiven blir färdigförhandlade. Det handlar bland annat om EU:s utsläppshandel, ETS, gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM, och förnybarhetsdirektivet.

Sverige har länge setts som ett föredöme när det gäller att ha höga ambitioner på klimat- och miljöområdet. Nu sprider det sig en oro internationellt för Sveriges nya politik på området. Nyligen rapporterades att det tjeckiska ordförandeskapet försöker hinna klart så mycket som möjligt innan Sverige tar över.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari:

 

  1. Vilka initiativ har ministern tagit för att lotsa förhandlingarna framåt för EU:s klimatpaket Fit for 55?
  2. Vilka direktiv avser ministern och regeringen att färdigförhandla under ordförandeskapet?