Interpellation 2022/23:61 Förvaltningen av varg

av Tomas Kronståhl (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Den svenska vargstammen är en mycket omdiskuterad och alltid lika högaktuell fråga. Vargen påverkar många som bor och verkar på landsbygden. Vi socialdemokrater tar människors oro på stort allvar.

Vi anser också att Sverige ska ta hänsyn till de internationella överenskommelser vi skrivit under. Varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus, men utan att tamdjurshållning påtagligt försvåras. Dessutom ska socioekonomisk hänsyn tas.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen gav därför Naturvårdsverket i uppdrag att utreda om skyddsjakt på varg skulle kunna utvecklas för att mer effektivt kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg och att man vid behov skulle kunna uppdatera aktuella riktlinjer för skyddsjakt på varg.

Den tidigare regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att även utifrån bästa tillgängliga kunskap och vetenskaplig expertis analysera om, och i så fall under vilka förutsättningar, vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på 170–270 individer som angavs i propositionen En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191)

Naturvårdsverket och riksdagen har en beslutad ambition om gynnsam bevarandestatus för att säkerställa en livskraftig vargstam som kan förvaltas och hanteras ur flera aspekter både för människan och vargen.

Statsrådet har bland annat uttalat sig i valrörelsen om att vargstammens storlek, oavsett resultatet av de uppdrag som givits till Naturvårdsverket, ska ned till det lägre intervallet om 170 individer.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Hur avser ministern att agera för att ambitionen om 170 individer ska kunna bli verklighet?