Interpellation 2022/23:55 Åtgärder mot Iran

av Alexandra Völker (S)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 16 september mördades Mahsa (Jina) Amini av den iranska moralpolisen. Hennes brott var att hon, enligt den iranska regimen, bar sin slöja fel. Än i dag pågår landsomfattande protester som leds av kvinnor. Kvinnor som i över 40 år levt under islamistiskt förtryck. Kvinnornas mod har fått hela nationen att resa sig. Deras önskan är tydlig – de vill ha frihet och demokrati. 

Den iranska regimens svar på protesterna har varit brutalt våld. Enligt FN har minst 14 000 människor hittills fängslats i protesterna. Minst 300 personer rapporteras ha dödats, varav minst 40 är barn. 21 personer har hittills blivit tilldelade dödsstraff. Trots det fortsätter människor att modigt protestera för förändring.

För att ge en djupare bild av protesterna i Iran har Tony Blair Institute i London, i samarbete med Gamaan, genomfört en unik opinionsundersökning bland folket i Iran. En undersökning som belyser de bakomliggande faktorerna bakom protesterna. Undersökningen visar att motståndet mot obligatorisk hijab sträcker sig över alla åldrar och alla delar av befolkningen. Den visar exempelvis att 71 procent av männen och 74 procent av kvinnorna är emot obligatorisk, påtvingad hijab. Undersökningen visar vidare hur protesterna handlar om långt mer än det obligatoriska kravet att bära slöja. Den visar på en enorm sekularisering och vilja att leva i ett Iran fritt från den nuvarande regimen. Endast 28 procent av iranier boende på landsbygden och 21 procent av boende i städer tror på användandet av hijab. Av dem som är emot obligatorisk slöja önskar 84 procent att få leva i en sekulär stat. Något som inte är möjligt under den nuvarande regimen.

Det iranska folket visar varje dag ett enormt mod i sin kamp för frihet. Kvinnorna i Iran visar ett alldeles särskilt mod. Nu måste vi lyssna. Sverige, EU och resten av världen måste möta deras kamp.

Under våren 2023 kommer Sverige att inneha ordförandeskapet i EU. Där finns goda förutsättningar för Sverige att utöva ledarskap för att driva på EU:s Iranpolitik. I Sveriges riksdag finns det i dag ett brett tvärpolitiskt engagemang för Iranfrågan och en förväntan på en aktiv Iranpolitik i EU.

EU:s sanktioner mot Iran är i dag otillräckliga. Kännbara sanktioner mot regimens företrädare och deras anhöriga bör vara ett nästa steg. I dag lever ledande regimföreträdares familjer utanför Iran i lyx och frihet. Samma frihet som iranierna själva nekas. Frysta tillgångar och inreseförbud hör till åtgärder som måste vidtas.

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

  1. Kommer regeringen att ta fram en ny uppdaterad Iranpolitik för att möta det iranska folkets önskan att leva i ett land fritt från förtryck och fundamentalism?
  2. Kommer ministern att under Sveriges ordförandeskap i EU agera aktivt för att uppdatera EU:s Iranpolitik, och vilka åtgärder och krav kommer Sverige att driva i FN?
  3. Kommer ministern att verka för att utöka sanktionerna mot regimens företrädare och deras anhöriga genom frysta tillgångar och inreseförbud?
  4. Är det regeringens avsikt att kalla upp Irans ambassadör för att tydligt fördöma våldet?