Interpellation 2022/23:431 Anmälningsplikt

av Jonny Cato (C)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

Sverige har stora utmaningar med skuggsamhället och integrationen behöver bli bättre. Fler behöver lära sig svenska språket, få första jobbet och snabbare komma in i och bli en del av det svenska samhället. För att integrationen ska fungera och för att Sverige på kort och lång sikt ska kunna hjälpa vår tids mest utsatta flyktingar behöver ett avslag på asylansökan betyda att man också ska återvända till sitt hemland. Det finns mycket som behöver göras, men precis som i alla frågor behöver det finnas en rimlighet i hur långt vi är beredda på att gå, och olika aspekter och konsekvenser behöver vägas mot varandra.

Vi i Centerpartiet är stolta över att vi tillsammans med bland annat regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna slöt en överenskommelse som innebär att papperslösa har rätt till akutsjukvård och att barn i enlighet med barnkonventionen garanterades skolgång. Föräldrar ska aldrig behöva vara rädda för att söka akutsjukvård för sina barn och barns rätt till skolgång kan inte fråntas dem för att vuxna i deras närhet fattat dåliga beslut.

Regeringens och samarbetspartiet Sverigedemokraternas förslag om en anmälningsplikt har väckt en väldigt stor oro, ilska och uppgivenhet hos många yrkesverksamma i många olika branscher. Inte minst har skol- och sjukvårdspersonal reagerat kraftfullt. Regeringens förslag riskerar att kraftfullt underminera förtroendet för samhällsavgörande funktioner och yrken, minska attraktiviteten för yrkena och försvåra för människor att utöva sin profession.

En ansvarsfull regering måste kunna agera och backa när det har blivit fel. Samtidigt finns nu en stor oro över att detta är ett steg på vägen mot ett angiverisamhälle, där förtroendet för varandra och för samhället undermineras.

Men anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

  1. Kan statsrådet garantera att barnkonventionen kommer att följas vid införande av anmälningsplikt så att barn fortsatt får rätt till skolgång?
  2. Kommer skol- och sjukvårdspersonal att undantas ifrån informationsplikten?
  3. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att minska den oro som nu sprider sig över hela landet hos bland annat skol- och sjukvårdspersonal?
  4. Är regeringens avsikt att informationsplikten även ska gälla medarbetare hos fristående aktörer?
  5. Avser statsrådet och regeringen att vidta åtgärder för att föräldrar ska våga söka akutsjukvård till sina barn utan rädsla för angiveri?