Interpellation 2022/23:428 Insatser mot arbetslivskriminalitet

av Hanna Westerén (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Tidigare i år interpellerade jag finansminister Elisabeth Svantesson (M) om bekämpning av arbetslivskriminalitet. I den debatten konstaterades att arbetslivskriminaliteten kostar samhället enorma belopp varje år, men att den därtill är ett akut hot mot liv och hälsa på otrygga arbetsplatser runt om i vårt land. 

I min tidigare debatt med finansminister Elisabeth Svantesson, hänvisade jag bland annat till den rapport som är en frukt av myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet. Den rapporten rör år 2021, och drygt tre månader har nu passerat sedan min och finansminister Elisabeth Svantessons debatt. På Skatteverkets hemsida finns alltjämt enbart rapporten för 2021. För att förtroendevalda effektivt ska kunna agera mot arbetslivskriminalitet är det fullständigt avgörande att fakta föreligger om vad som är beprövat, nulägesbild och vilka eventuella resurser eller verktyg som alltjämt saknas.

Tidigare i somras slogs ett dystert rekord; antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång var då det högsta på tolv år. Vi lever i ett av världens rikaste länder, vi har en fungerande arbetsmarknadsmodell med regler för så väl skyddsombud som arbetsmiljöinspektioner. Likväl finns det mängder av arbetsplatser där arbetarnas säkerhet och trygghet är gravt eftersatt och där slarvet lönar sig ekonomiskt. Att en arbetsplats där arbetstagare befinner sig illegalt eller under oklara omständigheter är en farlig plats är givet, men det förtjänar likväl att uppmärksammas.

I vår tidigare debatt bedyrade finansminister Elisabeth Svantesson att arbetet mot arbetslivskriminalitet är högt prioriterat av regeringen. Gott så. Arbetslivskriminalitet är ett gift som hotar liv och hälsa hos redan exploaterade och utsatta människor och kostar enorma belopp som skulle ha kommit våra gemensamma behov till del.

Med anledning av ovanstående frågar jag finansminister Elisabeth Svantesson:

 

  1. När kan vi få ta del av nästa myndighetsgemensamma rapport rörande arbetet mot arbetslivskriminalitet?
  2. Ser ministern och regeringen något samband mellan arbetslivskriminalitet och det höga antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, och avser ministern och regeringen i så fall att vidta några särskilda åtgärder?