Interpellation 2022/23:424 Skolkuratorers anmälningsplikt

av Mats Wiking (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

De senaste veckorna har oron bland Sveriges skolpersonal bara ökat och ökat. Tyvärr har inte denna oro gällt hur alla barn ska lära sig så mycket som möjligt och ha en god psykosocial hälsa. Det handlar i stället om en oro kring om alla barn och elever i verksamheten kommer kunna få vara kvar eller om de ska behöva ange eleverna till polismyndigheten eller migrationsverket.

Reaktionerna har varit tydliga från skolpersonalens olika fackförbund, oavsett om det handlar om lärare och förskollärare, barnskötare, elevhälsopersonal eller skolledare. Skolpersonal ska fokusera på att undervisa och ge barn bästa möjliga förutsättningar att lära sig och utvecklas, inte hålla på med angiveri.

Skolministern har hittills låtit andra regeringsföreträdare svara på frågorna kring detta mycket viktiga ämne för all personal i svensk skola. Det är ytterst anmärkningsvärt, speciellt med tanke på att det verkar vara oenighet i regeringsunderlaget. Företrädare för ministerns eget parti, utbildningsutskottets ordförande Fredrik Malm (L), säger tydligt att han inte vill att angiverilagar ska gälla dem som jobbar i skolan. Det blir därför svårt för landets skolkuratorer att förstå vad som komma skall.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur avser statsrådet, inom sitt ansvarsområde, att agera för att landets skolkuratorer ska kunna fullgöra sitt uppdrag att verka för barnens lärande, utveckling och psykosociala hälsa om de samtidigt ska vara skyldiga att ange sina elever?