Interpellation 2022/23:422 Möjlighet för kommuner till samverkan

av Eva Lindh (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen är till för att skydda individens integritet och begränsa vilka som får ta del av personliga förhållanden och uppgifter. Det är viktigt. Samtidigt finns det ett behov av nära samverkan mellan olika myndigheter och att då kunna dela uppgifter för den enskildes bästa. När det gäller utsatta barn kan ibland omsorgen om barnets bästa förhindras på grund av att informationsutbyte inte kan ske och rätt avpassade insatser inte kan ges.

Sekretessen kan också vara ett hinder för myndigheter att samverka för att upptäcka fusk och bedrägerier. Om myndigheterna skulle kunna få ökade möjligheter att samverka skulle fler välfärdsbrott och mer arbetslivskriminalitet kunna förhindras.

Värdet av integritet måste vägas mot möjligheten att upptäcka och bekämpa välfärdsbrott och fusk och att barn och utsatta personer ska få den bästa och samordnade hjälpen, och där är sekretessen i dag i många fall ett alltför stort hinder.

Min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson är:

 

Hur kommer ministern att agera för att nödvändiga förändringar av offentlighets- och sekretesslagen ska ske för att öka möjligheterna till samverkan?