Interpellation 2022/23:404 Prissättningen på fjärrvärmemarknaden

av Zinaida Kajevic (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I maj publicerade Konkurrensverket en analys av energimarknaden inom ramen för rapporten Konkurrens i kristider. Rapporten syftar till att belysa konkurrensaspekter vid olika typer av samhällskriser och betonar att åtgärder som företag och upphandlande myndigheter vidtar under kristider inte får leda till sämre konkurrens på lång sikt.

I analysen lyfts fjärrvärmesektorn och de prisökningar som vi har sett under det senaste året, inte minst i Malmöområdet. I Malmö och Burlövs kommuner har energibolaget Eon höjt fjärrvärmepriserna med 13 procent, vilket är en höjning som visserligen är lägre än de 20 procent som bolaget tidigare aviserade men ändock en prisökning långt över den genomsnittliga höjningen i Sverige på 5 procent.

Till skillnad från andra marknader finns det ingen konkurrens på fjärrvärmenätet. Den som bor inom ett fjärrvärmeområde och önskar använda just fjärrvärme som uppvärmningskälla har ingen möjlighet att välja mellan olika aktörer då nätet ägs av ett och samma bolag. De marknader där det råder ett naturligt monopol omfattas i regel av en prisreglering från samhällets sida för att säkerställa att priserna hålls på skäliga nivåer. Men på svensk fjärrvärmemarknad kan företagen fritt sätta sina priser. Det lämnar fjärrvärmekunder, såväl hushåll som företag, i en utsatt situationen med litet eller inget inflytande över det pris de betalar för sin uppvärmning.

De företag som höjer sina fjärrvärmepriser har en lagstadgad skyldighet att motivera höjningen för sina kunder. I de fall misstanke finns om otillåten överprissättning kan Konkurrensverket utreda förhållandena kring prisökningen.

I den analys som Konkurrensverket har publicerat lyfts behovet av en mer långsiktig och heltäckande modell för reglering än den som råder i dag. Särskilt förordar Konkurrensverket en utredning av möjligheten att ge Energimarknadsinspektionen ett tillsynsmandat över fjärrvärmepriserna, inklusive möjlighet till prisreglering.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Planerar regeringen att gå vidare med Konkurrensverkets rekommendation om en utredning av fjärrvärmemarknadens prissättningsmodell?
  2. Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att stärka konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden?