Interpellation 2022/23:400 Samordningen av omställningsstudiestödet

av Niklas Sigvardsson (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Under våren har allt fler larm om den skakiga starten när det gäller implementeringen av omställningsstudiestödet duggat tätt, från såväl CSN och facken som näringslivet. Utbildningsministern och undertecknad debatterade senast den 1 juni frågan, och då låg tonvikten vid den underfinansiering som regeringen låter CSN dras med under innevarande år – trots CSN:s upprepade beskrivningar av vad ett beslut om att inte skjuta till mer pengar kommer att innebära. Detta sker redan under 2023. Det ser än värre ut för 2024. Det är dock inte bara finansieringen som är bristfällig. Regeringens egen hantering av dessa frågor är luddig.

I flera samtal med företrädare för både fackföreningsrörelsen och Svenskt Näringsliv återkommer en oro över hur regeringen hanterar frågan. Det är inte helt klart att regeringen har koll på hur genomförandet sker och hur det ser ut med uppföljningen av åtgärder som regeringen och utbildningsministern lovat vidta. Det är oklart om någon på departementet har huvudansvar eller om det finns någon tillsatt samordnare för att implementeringen ska gå så bra som möjligt.

I samband med att regeringen i sin vårändringsbudgeten meddelade CSN att det inte kommer några nya pengar i år meddelade man att CSN i stället levererades följande: ”Regeringen har därför nyligen gett CSN i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, till exempel genom effektiviseringar eller omprioritering av resurser från andra delar av myndighetens verksamhet. Utgångspunkten för uppdraget är att åtgärderna inte ska få någon större påverkan på övriga studiestödstagare”. Det är något som CSN kommer att ha svårt att följa då myndigheten har gjort stora omprioriteringar redan. Det är dock inte bara CSN som berörs av detta, utan flera andra myndigheter är också inblandade i handläggningen, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vilka uppdrag har getts till dessa myndigheter för att bistå i genomförandet av omställningsstudiestödet?

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till utbildningsminister Mats Persson:

 

  1. Har det utsetts någon samordnare eller samordningsgrupp för implementeringen i regeringskansliet, och hur ser i så fall dess samverkan med parterna ut?
  2. Vilka uppdrag har getts till myndigheter, och till vilka myndigheter, för att implementeringen ska fungera smidigt?
  3. Hur ser samverkan ut mellan departement och myndigheter för att genomförandet ska gå så bra som möjligt, sker det några regelbundna avstämningar och har parterna någon tydlig roll i dessa?
  4. Vilka konkreta samverkansorgan finns med parterna för att intentionerna i överenskommelsen ska uppfyllas?