Interpellation 2022/23:385 Ny uppsättning byggverktyg för Kommunsverige

av Arwin Sohrabi (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Givet det allvarliga läget behöver vi vända på alla stenar för att säkerställa att kommuner har de verktyg som behövs för att effektivare bygga bostäder. Då regeringen i allmänhet, och ansvarigt statsråd i synnerhet, underlåtit sig att lägga fram de verktyg som behövs presenteras här tre förslag:

1. År 2010 avskaffade den dåvarande regeringen kommunernas rätt till förköp vid försäljning av fastigheter. Förköpslagen infördes 1968 i avsikt att ge kommunen möjlighet att gå in i ett köp före andra intressenter, om den ansåg sig ha goda skäl. En förköpslag gör det möjligt för kommunerna att bättre planera för framtida byggnation. En modern variant av förköpsrätt hade gett kommuner möjlighet att träda in och köpa bostadsbestånd och fastigheter till försäljning, med syfte att främja goda planeringsförutsättningar för kommuner, motverka spekulation på bostadsmarknaden och bidra till stabilitet i bostadsområden.

2. I utredningsbetänkandet Bättre konkurrens i bostadsbyggandet konstateras att lagen om offentlig upphandling (LOU) försämrar allmännyttiga bostadsbolags förutsättningar att bygga nytt och renovera, med högre byggpriser och längre byggtid som följd. Därför behöver allmännyttan undantas från LOU.

3. Bara i Malmö hade fram till september 2021 cirka 2 200 lägenheter byggts med eller beviljats investeringsstöd. Att regeringen tog bort stödet bidrog sannolikt aktivt till att förvärra bostadssituationen. Ett nytt statligt investeringsstöd behövs. Ett som möjliggör för byggande av större lägenheter samt att man kan bygga den upplåtelseform som saknas i ett bostadsområde – till exempel bostadsrätter. Stödet bör dessutom villkoras så att man inte kan ta del av offentligt stöd medan man samtidigt helt stänger ute människor från att söka bostäder mot bakgrund av inkomsttyp.

Bostaden är inte vilken vara som helst, utan en social rättighet och en central del av välfärden. Regeringen måste agera för att inte förvärra situationen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

  1. Avser statsrådet att införa ett nytt statligt investeringsstöd enligt vad som angetts i texten ovan?
  2. Avser statsrådet att undanta allmännyttan från lagen om offentlig upphandling?
  3. Avser statsrådet att införa en modern variant av förköpsrätten enligt vad som angetts i texten ovan?