Interpellation 2022/23:367 Ojämlika förutsättningar i det tidiga livet

av Sanna Backeskog (S)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Att alla barn får en bra start i livet, med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa, är avgörande för att uppnå en jämlik hälsa bland barn och vuxna. Vikten av det tidiga livet framhålls bland annat i SOU 2016:55 Det handlar om jämlik hälsa.

Ojämlika livsvillkor och möjligheter i familjelivet och mellan olika familjer medverkar till att barn ges skilda förutsättningar att utvecklas under det tidiga livet. Faktorer som bidrar till ojämlika livschanser påverkar redan innan födseln och kommer därefter att ha stor påverkan genom resten av livet.

Gävleborg tillhör de län där den ekonomiska utsattheten är särskilt stor. I Gävleborgs län är det en stor andel av invånarna som har låg ekonomisk standard, och nästan hälften av de ensamstående kvinnorna med barn en låg ekonomisk standard. Även barnfattigdomen är högre i Gävleborg än i riket generellt.

Vi befinner oss nu i ett läge för hushållen som är det tuffaste på mycket länge. Sverige har den högsta inflationen på 30 år. Vi ser stigande priser på mat, el och bränsle samt höjda hyror och ökade bolånekostnader.

Svenska hushåll får det allt tuffare. De som redan innan inflationen och räntorna ökade hade små marginaler har nu inga marginaler alls. Alla påverkas, i synnerhet ensamstående föräldrar.

I detta läge riskerar barnen att vara de som drabbas värst. Allt fler föräldrar uppger att de har svårt att sätta mat på bordet, trots att de jobbar. Och i skolan märker personalen att många barn äter mer på fredagar och måndagar, för att de inte kan äta sig mätta hemma under helgen.

När hushållens ekonomi blir alltmer ansträngd finns en stor risk att barns och ungas fritidsaktiviteter prioriteras bort av ekonomiska skäl. Att familjens resurser inte räcker till avgiften för kulturskolan eller fotbollsföreningen eller till bussbiljetten till lovaktiviteten.

Många barn och unga riskerar att vara sysslolösa under exempelvis det stundande sommarlovet, när familjens hushållskassa tryter. Häri finns en överhängande risk att utanförskapet bland barn och unga i samhället ökar.

Det tidiga livet är en central del av våra liv, då förutsättningarna och villkoren under denna tid lägger grunden för resten av livet. I spåren av den ekonomiska krisen riskerar nu många barn och unga att få försämrade uppväxtvillkor där familjens resurser inte räcker till barnens fritidsaktiviteter eller, i värsta fall, inte räcker till att barnen ska kunna äta sig mätta hemma vid köksbordet.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta för att säkerställa att barn och unga i den ekonomiska krisen fortsatt får möjlighet till en bra start i livet, med goda uppväxtvillkor, mat på bordet och en aktiv fritid?