Interpellation 2022/23:364 Regelförenklingar och regelförbättringar

av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I de ekonomiskt utmanande tider vi nu befinner oss i blir behoven av att genomföra regelförenklingar och stärka företagsklimatet allt viktigare. Därför är det viktigt att regeringen också ger besked om hur man ser på flera av de förslag och utredningar som just nu väntar på att beredas av Regeringskansliet.

Ett exempel är betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021:60). Här finns flera förslag som är efterfrågade och som skulle förenkla betydligt för många företag. Bland dessa förslag kan nämnas frågan om lättnader i bokföringslagens krav på att arkivera räkenskapsmaterial i ursprungligt skick. Men också hur kommunerna kan bidra till regelförenkling och hur Regelrådets mandat och resurser kan stärkas.

I augusti 2022 presenterades departementsskrivelsen Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22). Promemorian har likt ovan nämnda utredning remitterats, men längre än så har inget av ärendena kommit. Flera av de förslag som presenteras också i departementsskrivelsen efterfrågas av näringslivet. Även om berättigade önskemål om ytterligare åtgärder framförts av tunga remissinstanser.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

  1. Avser ministern att agera för att regeringen ska gå vidare med hela eller delar av innehållet i ovan nämnda ärenden?
  2. Vilka övriga insatser för regelförenkling och regelförbättring planerar ministern att genomföra i närtid?