Interpellation 2022/23:353 En offensiv innovationsstrategi

av Aida Birinxhiku (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

År efter år rankas Sverige som ett av världens främsta innovationsländer. Nästan vartannat svenskt företag kan betraktas som innovativt. Immateriella tillgångar i form av bland annat patent, upphovsrättigheter och varumärken ligger bakom mycket av Sveriges framgångar. I den moderna kunskapsekonomin är dessa kunskapsbaserade tillgångar avgörande för företag och för samhället i stort.

Ett fungerande immaterialrättsligt skydd skapar incitament för företag och individer att investera i utveckling av nya klimatsmarta teknologier. Dessutom främjar det utvecklingen av nya teknologier inom exempelvis förnybar energi, lagring av energi och energieffektivisering. Immaterialrätten är således grundläggande för att vi ska klara klimatomställningen, trygga energiförsörjningen och skapa nya jobb i hela landet.

Tidigare socialdemokratiskt ledda regeringar har genomfört flera satsningar på immaterialrättens område under de senaste mandatperioderna. Det har bland annat handlat om kunskapshöjande insatser, skärpta straff för immaterialrättsintrång och en ny domstolsordning för att minska rättegångskostnaderna i immaterialrättsliga mål. Utvecklingen går dock snabbt, och det finns flera områden där Sverige behöver bli ännu bättre.

Först och främst behöver vi öka kunskapen om immaterialrätt som strategisk tillgång, framför allt bland små och medelstora företag och inom universitets- och högskolevärlden. För det andra är det hög tid att vi ser över hur vi systematiskt kan använda patentdata för att öka utväxlingen av Sveriges innovationsarbete och satsa forskningsmedel där de gör störst nytta. Vidare måste det immaterialrättsliga skyddet anpassas till den snabba utvecklingen inom AI och digitalisering. Här är det viktigt att Sverige inte halkar efter. Slutligen behöver vi göra mycket mer, både nationellt och inom EU, för att sätta stopp för det växande problemet med intrång i immateriella rättigheter. Det handlar om miljardbelopp som omsätts illegalt och som flödar in i organiserad kriminell verksamhet.

Mot denna bakgrund vill vi socialdemokrater att regeringen arbetar fram en offensiv innovationsstrategi som kan möta de ovan nämnda utmaningarna. Det behövs en nationell kraftsamling för att Sverige ska fortsätta vara en ledande industrination där kreativitet blomstrar, forskning når nya höjder och nya gröna jobb skapas.

I svaret på min skriftliga fråga om ämnet har energi- och näringsminister Ebba Busch redogjort för regeringens pågående arbete för att stärka svensk innovationskraft, vilket jag välkomnar. Svaret berör emellertid inte alla nämnda förbättringsområden, och regeringens inställning till en nationell innovationsstrategi framgår inte heller.

Därför är min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

Avser ministern och regeringen att ta fram en innovationsstrategi som kan möta de utmaningar som redogörs för ovan?