Interpellation 2022/23:341 Folkbildning till alla grupper

av Annette Rydell (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Folkbildningen i Sverige är suverän, folkbildningen i Sverige ger alla människor en möjlighet till bildning – ung som äldre till gammal. Den är ett fantastiskt komplement till gymnasieskola eller högskola. Det är också ett viktigt inslag när det kommer till arbetarnas möjlighet till kompetenshöjande åtgärder eller helt enkelt omskolning till annat yrke. Framför allt ger den förutsättningar till människor med funktionsnedsättningar att klara sin skolgång.

Folkbildning bidrar också till att de som står långt från arbetsmarknaden, rehabiliteringsärenden, föräldralediga och ungdomar som inte klarar grundskola/gymnasiestudier kan få en möjlighet till bildning utifrån sina egna förutsättningar. I dag behövs det verkligen ett brett komplement till de andra alternativen så att varje individ kan bildas för att bli aktiv på arbetsmarknaden.

Med nedskärningar på utbildningsplatser och mindre pengar till dem som står längst från arbetsmarknaden med insatser som sfi och Svenska från dag ett så blir känslan att ”arbetslinjen” inte är så viktig för högerpartierna, M, KD, L och SD.

I dag är det flera folkhögskolor som kämpar för att verksamheten ska klara av att erbjuda alla dessa grupper en möjlighet till plats på skolorna. Det drabbar människor, barn och unga med funktionsvariationer och funktionsnedsättningar, som behöver extra stöd. Och det är inte möjligt med de snäva ramarna som nu är verklighet. Utöver nedskärningarna slår prishöjningarna stenhårt på deras budget också.

Folkbildningen är och har varit ett kännetecken för svensk demokrati i decennier. En satsning på utbildning, bildning och kompetens är en satsning på långsiktighet i samhället, ett samhälle vi ser bli allt mer segregerat och ojämlikt igen. Klasskillnaderna ökar, de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Det är även så att det är fler som hamnar i fattigdom när möjligheten till egen försörjning försvinner genom sämre möjligheter att få någon form av bildning. Vi behöver varje individ på arbetsmarknaden som kan jobba, men då behövs också satsningar som gör det möjligt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson

 

Vad avser ministern att göra för att se till att bildningsmöjligheterna för alla dessa grupper fortsättningsvis ska innefattas inom ramen för rätt till utbildning för alla, särskilt inom folkbildningen?