Interpellation 2022/23:340 Tilläggsdirektiven till utredningen om utjämningssystemet

av Eva Lindh (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Utjämningskommittén fick sina ursprungliga direktiv i En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning i april 2022. Dessa var i korthet att säkerställa att alla kommuner och regioner har likvärdiga ekonomiska förutsättningar att ge sina invånare en välfärd med hög kvalitet.

Den 20 april 2023 fattade regeringen beslut om tilläggsdirektiv till utredningen. Förutom de ursprungliga direktiven får nu utredningen också i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner, inklusive åtgärder för att minska risken för negativa bieffekter av inkomstutjämningen på tillväxten.

Utredningstiden ligger fast, och resultatet ska redovisas senast den 3 maj 2024.

Många med mig har svårt att förstå innebörden i tilläggsdirektiven.

Därför vill jag ställa följande frågor till statsrådet Erik Slottner:

 

  1. Vilka skäl ligger till grund för beslutet om ett tilläggsdirektiv?
  2. Avser statsrådet att ta initiativ till att ytterligare klargöra vad som ska utredas och varför?
  3. Varför har statsrådet inte verkat för en förlängning av utredningstiden när det redan nu kan bli kort om tid för utredningen att hinna se över hela utjämningssystemet?