Interpellation 2022/23:333 Väntetiderna inom cancervården

av Mikael Dahlqvist (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

År 2015 lanserades en omfattande satsning för att korta cancerköerna. Trots flera miljarder kronor i statliga medel har målen inte uppnåtts. Tiotusentals cancerpatienter får vänta för länge på sin behandling, visar DN:s granskning. I flera fall kan det ha varit för sent att rädda liv.

År 2015 infördes en omfattande nationell satsning som skulle råda bot på situationen, så kallade standardiserade vårdförlopp. Snabba insatser kan vara livsavgörande.

Sedan 2015 har staten gått in med 3,6 miljarder kronor till satsningen. Men resultaten för väntetiderna är dystra. Förra året fick 41 procent operation inom de tidsgränser som vården har satt upp. Hittills i år är andelen ännu lägre: 35 procent.

Den senaste statistiken visar att andelen som får operation i tid nu är på den lägsta nivån under de sex år som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en sammanhållen mätserie. Till strålbehandling är väntetiderna ännu längre. Förra året fick 29 procent strålning inom de angivna tidsgränserna.

Ytterligare ett problem är att det råder stora skillnader mellan olika delar av landet. Långa köer och skillnader i tillgången till vård trots stora satsningar och uppbyggnad av regionala cancercenter och centrering av högspecialiserad vård.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

  1. Vilka konkreta åtgärder vidtas för att minska köerna inom cancersjukvården?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att minska skillnaderna i landet?